Subvencions concedides per la Diputació de Girona, anualitat 2019

Subvencions concedides per la Diputació de Girona, anualitat 2019

SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÈNCIES METEOROLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, 2019

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de mil-cent seixanta nou amb vuitanta set euros per destinar-la a l’arranjament de reparació de camins i aparcament municipal. Que correspon al 22.51% del total de la despesa.

SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ ESPORTIVA

La Diputació de Girona en el programa per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines (programa A1) ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de mil euros, en concepte de Programa anual de promoció de l’activitat física.

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONOMICA I CULTURAL

La Diputació de Girona en el programa de Fons de cooperació Econòmica i Cultural, 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Fortià les subvencions en les línies que es detallen tot seguit per l’import que hi consta: Concepte Euros Import subvenció anual 47.675,30 a) Fons de cooperació econòmica. Inversions 25.882,40 b) Fons despeses culturals 6.861,60 c) Fons noves tecnologíes 831,30 d) Fons de cooperació econòmica. Despeses corrents 13.000,00 e) Fons camins 1.100,00

SUBVENCIÓ PER A PUBLICACIONS D’INTERÉS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS

La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de Fortià una subvenció en el marc del programa per a publicacions d’interès local editades pels ajuntaments, any 2019, destinada a la publicació d’ “El futbol a Fortià, una història intermitent (1909/2018)”. L’import de la subvenció és de tres mil euros. Que correspon al 46,81%.