Sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament 04/07/19

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió extraordinària

Dia: dijous 4 de juliol de 2019

Hora: 20h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

 

 

MOTIU DE LA SESSIÓ

1r.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

2n.- Composició de la comissió especial de comptes.

3r.- Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats  que són de la competència del Ple.

4t.- Establiment del règim de dedicacions, i retribucions.

5è.- Assumpció de les funcions de tresoreria.

6è.- Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde.

7è.- Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia als regidors.