Ple ordinari al Centre Agrícola Social per aquest dijous 27 de gener de 2022

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 27 de gener de 2022
Hora: 19:00h.
Lloc: Centre Agrícola i Social

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de 25 de novembre i de l’extraordinària de 16 de desembre de 2021.
Punt 2.- Ratificació de la participació a la convocatòria del Programa Treball i Formació 2022 i aprovació de documentació (EMT/3879/2021).
Punt 3.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’any 2022.
Punt 4.- Aprovació del Pressupost Municipal de 2022.
Punt 5.- Relació de pagaments a proveïdors.
Punt 6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 24 de novembre de 2021 i 24 de gener de 2022.
Punt 7.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.
Precs i preguntes.

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom