Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7728 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de crèdit extraordinari
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6913 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6476 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6071 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'establiment del règim de dedicacions i retribucions
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6070 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte de resolucions de l'Alcaldia adoptades en relació al cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5386 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Fortià a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100340142019)
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2392 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació del Pla de disposició de fons
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2207 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci d'exposició pública d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1581 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 410 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019