Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7951 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Aprovacio inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7301 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació de les bases que han de regir l'atorgament d'ajuts per a la rehabilitació de façanes
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7044 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de la 2a modificació del Pla parcial SUD4
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7038 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7037 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 7146 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Exposició pública del Compte general corresponent als exercicis compresos entre 2016 i 2020
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6776 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Exposició pública del pressupost general, les bases d'execució del pressupost i de la plantilla de personal de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6121 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 90-0 Edicte: 3965 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Esmena d'errades de les bases generals i la convocatòria del procés selectiu per proveir, mitjançant contracte indefinit i fix d'un lloc de treball de peó de neteja viària i deixalleria de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament
Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3628 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Acord del Ple sobre la suspensió de tramitació de projectes d'actuacions específiques, plans especials urbanístics, llicències d'activitats i d'edificacions d'obra de nova planta en l'àmbit del sòl no urbanitzable