Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 92 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10475 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10372 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva de modificació de crèdit del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10349 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'informació pública del pressupost general, la plantilla i relació de llocs de treball per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10342 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit Exp. 288/2019
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10222 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci de nom de via pública
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8778 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8773 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci d'esmena de publicació i aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8763 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7728 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de crèdit extraordinari