Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8778 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8773 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci d'esmena de publicació i aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8763 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7728 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de crèdit extraordinari
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6913 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6476 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6071 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'establiment del règim de dedicacions i retribucions
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6070 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte de resolucions de l'Alcaldia adoptades en relació al cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5386 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Fortià a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100340142019)
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2392 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació del Pla de disposició de fons