Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 209 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9665 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Exposició pública del pressupost general les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9662 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial del Pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9364 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9362 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9361 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9333 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 9071 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 7991 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Contractació de personal laboral temporal amb caràcter de màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5686 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial dels Projectes de reparcel·lació i urbanització SAU1 La Pera