El Centre Agrícola i Social

A començaments del segle XX, i d´acord amb la Llei del 1906, es varen constituir un nombre important de sindicats agrícoles a Catalunya. A Fortià ja a l´any 1920 en funcionava un, segons Ferrer i Gironès. Però fou en arribar la II República quan el cooperativisme agrari va prendre molta embranzida.

Els estatuts del Centre Agrícola Social de Fortià, datats l´any 1931, tenen com a finalitat primera la defensa i la millora de les necessitats i aspiracions dels homes del camp, amb la vetlla dels contractes agraris dels associats en contra de desnonaments arbitraris i la defensa del repartiment de terres entre els camperols.

Era regit per una junta integrada per vuit membres electes cada dos anys. La primera junta provisional fou presidida per Miquel Pla i els presidents, ja elegits per votació, foren: Josep Jofra i Fajol 1931- 1933, 1934-1935, Joan Cabrafiga i Solà 1933-1934, Josep Jacomet i Falgarona 1935-1936, Florenci Vidal i Brugués 1937 i Salvador Cabrafiga i Solà 1937.

Adquiriren ja l´any 1931 un solar a l´Era d´en Camperol per 1.080 pessetes i pagaren , en terminis, la construcció de l´edifici, obra del constructor de Figueres Joaquim Camps i Rigau per 10.300 pessetes, amb l´esforç de tots els afiliats, els quals hi col.laboraren físicament en les tragines dels materials i en l´obertura dels fonaments. La col.laboració dels afiliats fou realment important ja que una forta ventada al desembre del 1931 tirà a terra l´edifici quasi acabat, de manera que es va haver de tornar a aixecar.

El primer any d´entrada en funcionament aprovaren unànimament en assemblea l´emissió de 15.000 pessetes de deute en accions de 50 pessetes cada una amb un interès del 4% anual, que s´havien de començar a pagar l´any 1936, per poder iniciar les primeres activitats, l´estatge social i afrontar les primeres despeses.

L´any 1933 s´aprovaren els estatuts de la Secció de Socors Mutus dins del Centre Agrícola Social de Fortià per poder socórrer els socis en cas de malaltia, tant amb l´assistència d´un metge i medecines com econòmicament amb el cobrament d´un subsidi diari, amb excepció de les baixes laborals ocasionades per “baralles, vicis i instints semblants”, com recull l´article primer. S´havia de tenir bona salut en el moment d´inscriure´s. Servei de vetlles de malalts. Signaren 59 socis l´aprovació d´aquests estatuts, majoria més que absoluta. President: Joan Cabrafiga i secretari: Aureli Sala, Miquel Pla també signa.

El llibre d´actes recull les activitats desenvolupades, totes elles amb un bon esperit assembleista on es prenien les decisions amb el suport del resultat de votacions. Algunes activitats portades a terme es concretaren en l´assistència a assemblees de sindicats de Banyoles i Figueres (1933); la coordinació entre tots per poder vendre la producció de cebes a fora (1934); l´ingrés a la UGT com a central sindical (1936). Disposava de caixa de crèdit amb la finalitat d´atorgar préstecs avantatjosos als petits pagesos, segons Ferrer i Gironès.

Organitzaren sessions de ball tots els diumenges al local social amenitzades amb la música d´un piano amb maneta i després amb una radiogramola. També disposaven del servei de cafè i begudes.

Els socis fundadors foren 52, però aviat el nombre de caps de casa afiliats superaren la setantena. La quota mensual a abonar era d´una pesseta.

L´última acta del Centre Agrícola Social de Fortià conservada porta la data del juny del 1937. Fou incautat el 1939 per la Falange i espoliat dels seus béns, atesa la col.laboració que aquesta cooperativa agrària havia tingut amb les institucions republicanes i el seu marcat caràcter col.lectivista. El 1956 va passar a la Hermandad Sindical de Labradores i Ganaderos, i amb un altre decret del 1976 va ser assignat a l´AISS. L´any 1994 va passar a ser propietat municipal.

No té el relleu d´èpoques passades, però sí que s´intenta utilitzar de forma permanent no només a les festes majors, carnavals, dinar de germanor amb els de Terraube, alguna quina pels volts de Nadal i Reis, etc. sinó que la sala es cedeix gratuïtament als que vulguin portar a terme una activitat cultural, social o esportiva.